Capustan

Město ležící na východě Genabackis, kterému společně vládne kníže (Džerlakan) a tzv. Maskovaná rada kněží jednotlivých bohů, přičemž obě dvě mocenské skupiny si jdou dlouhodobě vzájemně po krku.

Počátky historie Capustanu jsou obestřeny tajemstvím, je však prokázáno, že zakladateli města jsou kočovné kmeny Capanů, ke ketrým se krátce po jejich příchodu přidali ze západu i Darúnové. Střet těchto dvou kultur se projevil jak v architektuře města, tak samozřejmě i v populaci. Čtvrti města (nazývané tábory) představují v podstatě samostatná sídliště kruhového tvaru s náměstím uprostřed a od zbytku města mohou být oddělena provizorní hradbou. Tábory jsou zbytkem tábořišť původních kmenů, jejich obyvatelé jsou svázáni silnějšími či volnějšími příbuzenskými vazbami. Jediná část města, kde se projevuje výhradně darúnská architektura (složení ulic v pravých úhlech) známá například z Darúdžhistánu je Chrámová čtvrť, jejímž centrem je Rab, kde zasedá Maskovaná rada. Jediná část opředená tajemstvím je knížecí pevnost, která byla postavena neznámým národem ještě před příchodem kočovných kmenů a jejíž koncepce je výrazně atypická.

Za normálních podmínek brání město oddíly utvrzů, což jsou elitní vojáci kněžích. Město jako takové je obehnáno vysokými kamennými hradbami a několika redutami vně města.

Capustan jako takový žije především z obchodu Se Saltoanem a dalšími městy. Těží z výhodné pozice u řeky Caitlin, v jeho blízkosti totiž leží významný brod.

MKP3

Území Capustanu je původně barghastké pohřebiště. Pod Rabem jsou nalezeny ostatky původních Barghastů a jejich starodávné zbraně.
 
zemepis/capustan.txt · Poslední úprava: 2011/03/11 15:57 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki